Vilkår og betingelser

DJroom.dk - vilkår og betingelser for DJs og mobildiskoteker

Senest opdateret 23.10.2013

Ved at oprette en profil som DJ på DJroom.dk accepterer du disse vilkår og betingelser for brugen heraf og vi opfordrer hermed til at læse vilkårene – særligt punkt 12, opsigelse og sletning - og evt. gemme/udskrive disse vilkår.

1. Om DJroom.dk servicen

DJroom.dk er en webbaseret service, der retter sig mod private, virksomheder eller offentlige institutioner (herefter ”Brugere”) og DJs/mobildiskoteker (herefter kaldet ”DJs”), hvor Brugerne kan anvende DJroom.dk og dennes service som platform for at indhente tilbud på musik til konkrete og specificerede arrangementer, events og fester.

DJs kan anvende platformen til at afgive tilbud på Brugernes forespørgsler. DJ's opretter en profil med referencer, spilleområde m.m. således Brugere kan benytte denne til at træffe et informeret valg af DJ'en.

DJroom.dk kan overordnet opdeles i to hovedområder:

a. Bruger-profiler – indhentning af tilbud

Brugerne kan oprette egen profil, specificere et spillejob (event, arrangement eller fest) og indhente tre tilbud på musik til dette. Desuden kan brugerne fremsøge DJ-profilerne, se og vurdere det oploadede materiale og kontakte en DJ via e-mail eller telefon.

b. DJ-profiler – afgivelse af tilbud

DJ'en kan oprette egen profil over sit virke og anfører kompetenceområder, referencer, uploader og deler eget materiale, f.eks. billeder og oplysninger mv., der som udgangspunkt vil være tilgængelige på servicen. DJ'en får adgang til at se ledige spillejobs, afgive tilbud til spillejobs samt få udleveret kontaktoplysninger til brugeren, hvis brugeren accepteret et afgivet tilbud indenfor den angive tidsfrist.

2. Din profil som DJ

For at kunne bruge DJroom.dk servicen herunder afgive tilbud, skal du oprette en profil for DJ'en eller mobildiskoteket, og i den forbindelse afgive en række obligatoriske stamoplysninger, herunder DJ'ens navn, postadresse, e-mailadresse m.m.

Der er også mulighed for at afgive valgfrie og supplerende oplysninger. Bortset fra profilnavnet kan du til enhver tid ændre oplysningerne om DJ'en. DJ'ens profil kan ses af Brugere af servicen i forbindelse med modtagelse af tilbud samt ved øvrig brug af DJroom.dk’s funktioner, som løbende er under udvikling.

Profilen er personlig for DJ'en, og en DJ må således kun oprette én profil, og alene af en person hos mobildiskoteket, som er berettiget hertil af mobildiskoteket. Der må ikke opgives en anden DJs e-mailadresse, og man må ej heller udgive sig for at være en anden end den, man er.

I forbindelse med oprettelse af profil skal der vælges et kodeord. Kodeordet må kun anvendes af berettigede personer hos mobildiskoteket eller DJ'en selv, og skal opbevares forsvarligt. Kodeordet må derfor ikke videregives til andre end de berettigede. Glemmes kodeordet, kan et nyt tildeles, og har du mistanke om, at kodeordet er eller bliver misbrugt, så kontakt DJroom.dk, der kan spærre kodeordet og tildele DJ'en et nyt. DJ'en accepterer ved profiloprettelsen at modtage juridisk bindende meddelelser via den af DJ'en oplyste e-mailadresse.

3. Priser, betaling samt abonnementsvilkår

Oprettelsen af en profil som DJ og anvendelsen af servicen er betinget af betaling i form af et løbende abonnement, der betales forud. Abonnementsprisen er:

Basis-profil: 199,- pr. halvår (Gratis t.o.m. 31/12-2013)
Plus-profil: 399,- pr. halvår

Abonnementsbetaling kan kun ske med et gyldigt Dankort eller kreditkort. DJ'en vil ved betaling modtage bekræftelse og en mail med vedhæftet faktura. Tidligere fakturaer vil være tilgængelige på DJroom.dk under funktionen “Fakturaer”.

Vi gør opmærksom på, at alle abonnementer på DJroom.dk er fortløbende, hvorfor der ved udløb af det oprettede abonnement automatisk vil blive fremsendt en faktura på den efterfølgende periode samt opkrævet betaling på det tilknyttede betalingskort. Tre dage før abonnementsfornyelse vil DJ'en automatisk modtage en meddelelse herom via email.

Abonnementet betales netto kontant for 6 mdr. af gangen. Ved ophør af samarbejdet, jf. afsnit 12, tilbagebetales udgiften til abonnements ikke og dette uanset varigheden af abonnementet og tidspunktet for opsigelsen af aftalen. Er der givet rabatter, frafalder disse ved fremtidige forlængelser.

Ved oprettelsen og betaling af et abonnement vil servicen være tilgængelig med det samme. Da oprettelsen af en profil som DJ sker med det samme når abonnementet er oprettet og betalt, er der ingen fortrydelsesret.

Abonnementer kan når som helst opsiges af DJ'en (læs mere under afsnit 12). Det sker ved at de-aktivere DJ profilen eller ved at slette DJ profilen under punktet ”Rediger profil”. Opsigelse midt i en abonnementsperiode resulterer ikke i tilbagebetaling af den resterende del af abonnementet.

Hvis Dankortet eller kreditkortet afvises eller betalingen på anden vis fejler, når transaktionen forespørges, kan DJ'en opdatere de gældende kortdata eller abonnementsdetaljer, således at transaktionen kan gennemføres eller kontakte DJroom.dk for rådgivning.Såfremt betaling ikke sker til den angivne dato for fakturaens forfald har DJ'en 7 dage til at indbetale DJroom.dks tilgodehavende. Såfremt dette ikke sker vil DJ'ens konto suspenderes og genåbnes først, når indbetalingen af DJroom.dks tilgodehavende er registeret.

DJroom.dk er til enhver tid berettiget til at regulere abonnementsprisen og med tre måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt DJ'en ikke kan acceptere en sådan regulering, er denne berettiget til at opsige sin profil hos DJroom.dk på grund af reguleringen med virkning fra udløbet af ovennævnte varsel for regulering.

Brugernes (læs: kundernes) afregning til DJ'en eller mangel på samme er DJroom.dk uvedkommende og berører således ikke DJroom.dk’s ret til betalinger fra DJ'en.

4. Deling af indhold – upload af eget materiale

DJ'en har på DJroom.dk mulighed for at uploade sit eget materiale i form logo'er, billeder m.v. og dette indhold har DJ'en mulighed for at give andre adgang til. Uploader DJ'en materiale på servicen, skal DJ'en sikre sig, at DJ'en ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder.

DJ'en må derfor som udgangspunkt alene uploade og dele materiale, DJ'en selv har lavet og har rettighederne til. Uploader og deler DJ'en materiale, andre har lavet, skal DJ sikre sig, at DJ'en ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, DJ'en uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale.DJ'en må fx. ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade billeder, som DJ'en ikke selv har taget, videoer som DJ'en ikke selv har optaget m.m. Navnlig hvad angår fotos og videoer, skal DJ'en være opmærksom på, at såfremt DJ'en uploader og deler fotos/videoer af personer, så skal DJ'en som udgangspunkt have samtykke fra personerne på fotoet eller i videoen til at uploade og dele disse fotos/videoer med andre.

5. Ansvar for eget indhold

DJ'en har selv rådigheden over sine egne oplysninger og det indhold, DJ'en selv vælger at uploade og dele med andre. DJ'en er således også selv ansvarlig for det materiale, DJ'en uploader og vælger at dele med andre. DJroom.dk påtager sig intet ansvar for DJ'ens materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder. Som udgangspunkt er alt uploadet materiale tilgængeligt for dem, som anvender servicen. Dog vil tilbud mv. alene være tilgængelige for DJ'ens og Brugeren, som har afgivet tilbudsforespørgslen samt DJroom.dk. DJ'en indestår selv for, at lovligheden af det materiale, DJ'en uploader og deler med andre, herunder indestår DJ'en for, at dennes brug af materialet ikke krænker andre rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller Persondataloven. Skulle DJroom.dk blive mødt med et erstatningskrav fra tredjemand, fordi DJ'en ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter DJ'en overfor DJroom.dk for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre for DJroom.dk, og DJ'en risikerer derfor at blive mødt med såvel erstatningskrav fra rettighedshaveren som DJroom.dk.

6. Retningslinjer for brug af DJroom.dk

DJ'en er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på DJroom.dk. DJroom.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på servicen. DJroom.dk servicen er primært til brug for Brugernes forespørgsel på musik til arrangementer, events og fester, og DJ'ens tilbud herpå. Det er ikke tilladt for DJ'en at anvende servicen til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser foruden ved tilbudsgivning gennem servicen og markedsføring gennem dennes DJ profil.

Krænker det materiale, DJ'en uploader andres rettigheder f.eks andres ophavs - eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning f.eks. persondataloven, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder DJroom.dk sig retten til at fjerne/slette sådant materiale efter DJroom.dk’s eget skøn og uden forudgående advarsel. Som DJ skal du endvidere iagttage almindelige ”netikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med f.eks. racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug i profiltekster m.m.

7. Oplysninger til DJ'en på DJroom.dk

DJ'en accepterer, at der på servicen kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra DJroom.dk og DJroom.dk’s samarbejdspartnere. DJroom.dk anvender ikke DJe'sn e-mailadresse til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., medmindre DJ'en har givet sit samtykke hertil. DJ'en er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til- og framelde sig modtagelsen af nyhedsbreve, hvilket kan gøres på servicen under ”Rediger profil”.

DJroom.dk forbeholder sig dog ret til at bruge DJ'ens e-mailadresse til at sende DJ'en besked om, at der er modtaget besked fra brugere af servicen, vigtig information om tjenesten f.eks oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i servicen m.v.

8. Brug af DJ'ens oplysninger og materiale

DJ'ens stamoplysninger, herunder din e-mailadresse og det materiale DJ'en måtte uploade og dele med andre, vil af DJroom.dk ikke blive overdraget til andre eller af DJroom.dk brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse vilkår, herunder ved afgivelse af tilbud. Ved oprettelse af DJ'ens profil og ved upload af materiale accepterer DJ'en, at disse oplysninger og DJ'ens materiale gøres tilgængelig for omverdenen gennem servicen.

Alt hvad DJ'en oploader af tilbud og data har DJroom.dk uindskrænket brugsret af, til brug for branchestatetisk og erfaringsdata, samt videresalg til 3. mand uden dette udløser honorar af nogen art til DJ'ene. DJ'en accepterer ved upload af materiale, at DJroom.dk og øvrige, DJ'en giver adgang til materialet, får ret til at bruge dette materiale som angivet nedenfor under pkt. 9. DJ'en kan til enhver tid selv vælge at redigere eller slette sine oplysninger og det materiale, DJ'en har uploadet.

9. Rettigheder til DJroom.dk og indhold på sitet

DJroom.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til DJroom.dk servicen og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på servicen, samt de elementer på servicen, der stilles til rådighed af DJroom.dk i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v. DJroom.dk erhverver ingen rettigheder til det materiale, som DJ'en vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret herunder ret til at gøre materialet tilgængeligt for andre, gennem servicen eller på andre måder efter DJroom.dk’s eget valg. Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på servicen, uanset om dette sker af DJroom.dk eller Brugere eller DJ's, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket DJ'en skal acceptere, og sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

10. Persondata

DJroom.dk er dataansvarlig, jf. Persondataloven, i forhold til eventuelle stamdata, som DJ'en imod forventning indtaster på sin profil, som kan kategoriseres som ”personhenførbare personoplysninger”. For alle andre data, herunder de data DJ'en selv valgfrit indtaster, og materiale DJ'en selv uploader på servicen, er DJ'en selv dataansvarlig, jf. Persondataloven, og DJroom.dk er databehandler.

DJroom.dk anvender en ekstern it-leverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af DJroom.dk. Denne it-leverandør er databehandler for DJroom.dk, og DJ'en accepterer hermed, at it-leverandøren også behandler de data for hvilken DJ'en selv er dataansvarlig. It-leverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra DJroom.dk, og opnår ingen form for rettigheder til persondata eller øvrige rettigheder til den information, DJ'en afgiver eller materiale, DJ'en uploader. DJ'en giver ved accept af disse vilkår DJroom.dk fuldmagt til at give instrukser overfor it-leverandøren vedrørende behandling af DJ'ens data. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven eller i strid med DJroom.dk’s instruks. På DJ'ens anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren DJ'en tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. DJ'en indestår selv for, at indsamling og offentliggørelse af personhenførbare data gennem tjenesten sker i overensstemmelse med dansk rets til enhver tid gældende lovgivning, herunder lov om behandling af personoplysninger. DJroom.dk påtager sig intet ansvar for DJ'ens ulovlige gengivelse af personoplysninger på DJ'ens profil.

11. Ansvarsbegrænsning

DJroom.dk tilstræber, at servicen altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor servicen ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware. DJroom.dk vil så vidt det er muligt forsøge at varsle situationer via email, hvis servicen forventes utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid.

DJroom.dk kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig. DJroom.dk tager løbende backup af tjenesten og al information på servicen, men datatab kan desværre forekomme, og DJ'en anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, DJ'en uploader på DJroom.dk. DJroom.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af DJ'ens data, herunder uploadet materiale. DJroom.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som DJ'en måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved servicen, servicens ophør, eller som DJ'en måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten, herunder ved Brugeres manglende betaling for udført arbejde.

DJroom.dk er alene formidler af informationer på servicen, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud Brugeren og DJ'en imellem. DJroom.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. DJroom.dk er således ikke involveret i transaktionerne, hvor en Bruger får udført arbejde i henhold til et givent tilbud, og DJroom.dk fra- skriver sig således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler.

12. Profilens opsigelse og sletning

Aftalen om profil indgås ved oprettelsen og betaling af profilen, og løber indtil denne opsiges eller slettes af DJ'en under menupunktet”Rediger profilen”.

12.1 Opsigelse af abonnement

Opsigelse af det løbende abonnement kan ske når som helst i indeværende abonnements-periode med mindre andet aftales. Ved opsigelse vil DJ profilen være synlig for brugerne på DJroom.dk indtil indeværende abonnements-periode ophører. DJroom.dk. Der kan aldrig krediteres dele af en abonnements-periode efter opsigelsen, med mindre andet er aftalt.

Når abonnements-perioden udløber lukkes profilen, og DJ profilen er ikke længere tilgængelig på DJroom.dk. DJ'ens adgang til profilen forbliver åben, men væsentlige funktioner som visning af spillejobs som afgivelse af tilbud er ikke tilgængelig.

DJ'en kan indgå en ny aftale og abonnements-periode med DJroom.dk ved at logge ind, vælge abonnements-type og foretage ny betaling.

12.2 Sletning af profil

DJ'en kan til enhver tid vælge selv at slette sin profil og oplysninger og materiale, DJ'enselv har uploadet på DJroom.dk. Straks efter bekræftelsen af sletningen vil profilen ikke længere være tilgængelig på DJroom.dk.

Ved sletning af DJ profilen gør vi opmærksom på, at alt data tilknyttet profilen slettes – dog ikke afgivne prisbud og kommentarer hertil, som fortsat vil være tilgængelig for brugerne.Der kan aldrig krediteres dele af en abonnements-periode efter sletningen, med mindre andet er aftalt.

13. Misligholdelse

DJroom.dk er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist i tilfælde af DJ'ens eller mobildiskoteks væsentlige misligholdelse af profilen. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler DJ'en i medfør af nærværende betingelser. Eksempelvis at overholde de indgående aftaler med kunden.

Hvis DJroom.dk ikke kan sende emails til DJ'en, som følge af DJ'ens manglende opdatering eller fejlagtige oplysning af kontaktoplysninger, kan DJroom.dk uden varsel lukke for adgangen til DJ'ens profil.

I tilfælde af DJroom.dk’s væsentlige misligholdelse kan DJ'en per e-mail ophæve aftalen om profilen for fremtiden, såfremt DJroom.dk ikke inden en frist på minimum 15 arbejdsdage afhjælper misligholdelsen. Fristen regnes fra det tidspunkt, varslet om ophævelsen er kommet frem til DJroom.dk. DJ'en kan i forbindelse med ophævelse af aftalen kræve erstatning i overensstemmelse med betingelsernes punkt 11.

14. Ændring af disse vilkår

DJroom.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil DJroom.dk varsle ikrafttrædelsen af de nye ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer sendes direkte til brugeren via email. Priser kan alene reguleres i henhold til punkt 3 herom.

15. Overdragelse

Din/jeres DJ-brugerprofil er personlig, og du/I kan ikke overdrage denne til andre DJs eller mobildiskoteker uden DJroom.dk’s samtykke. DJroom.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

16. Kontaktoplysninger

DJroom.dk
CVR: 21985503
Fredensborgparken 113
8260 Viby J
Tlf: +45 2561 4511
E-mail: kundeservice@djroom.dk

17. Lovvalg og værneting

Skulle der opstå en tvist mellem DJroom.dk og en DJ eller mobildiskotek, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal det afgøres efter dansk lov ved DJroom.dk’s til enhver tid værende værneting.