Vilkår og betingelser

Ændringer i vilkårene

Vi har ændret vores vilkår, der træder i kraft 1. januar 2019. Her er de vigtigste ændringer kort fortalt:

  • Det er ikke tilladt at tilføje kontaktoplysninger (tlf, email, website adresse) på DJ profilen eller ved tilbudsafgivelse og kommunikation med arrangøren.
  • Såfremt et tilbud på et arrangement bliver accepteret af arrangøren, betales en provision på 6%.

DJroom.dk – vilkår og betingelser for DJs og mobildiskoteker

Senest opdateret 28.11.2018

Når du opretter en profil som DJ eller mobildiskotek på DJroom.dk, accepterer du følgende vilkår og betingelser for brugen af og samarbejdet med DJroom.dk.

1. Anvendelsen af DJroom.dk og servicen

DJroom.dk er en webbaseret service, der retter sig mod private, virksomheder eller offentlige institutioner (herefter ”Kunder”) og DJs/mobildiskoteker (herefter kaldet ”DJs”), hvor Kunderne kan anvende DJroom.dk og dennes service som platform for at indhente tilbud fra DJs på musik til konkrete og specificerede arrangementer, events og fester.

For at anvende DJroom.dk, skal DJ’en oprette en profil. Der er tre forskellige profil typer:

  • Gratis
  • Basis
  • Plus

Se forskellen på de tre profiltyper her

Vi forbeholder os ret til foretage ændringer i profiltyperne. Ved væsentlige ændringer vil DJroom.dk varsle ikrafttrædelsen af de nye ændrede vilkår med 30 dages varsel. Ændringer sendes direkte til DJ’en via email.

Bemærk, der må ikke angives kontaktoplysninger som f.eks. telefon-nr., email-adresse, website adresse eller andre kontaktoplysninger i afsnittet ”Profil tekst” eller i tilbudafgivelsen.

2. Priser, provision og betaling

Oprettelsen af en profil som DJ og anvendelsen af servicen er betinget af betaling i form af et løbende abonnement, der betales 6 måneder forud. Dette gælder kun for Basis og Plus profiler.

Priser

Abonnementspriser:

  • Gratis profil: 0,-
  • Basis-profil: 199,- pr. halvår
  • Plus-profil: 399,- pr. halvår

Betaling af abonnementer sker automatisk via kortbetalinger, indtil du opsiger aftalen.

Provision

Når en Kunde accepterer DJ’ens tilbud, skal DJ’en betale 6% ekskl. moms af tilbuddet DJ’en har afgivet.

Eksempel:
Dit bud på 4000,- DKK bliver accepteret en Bruger
Provision til DJroom: 240,- DKK + moms.

Betaling

Abonnementsbetaling

Abonnementsbetaling kan kun ske med et gyldigt Dankort, VISA eller Masterkort. DJ’en vil ved betaling modtage bekræftelse. Fakturaen vil være tilgængelige på DJroom.dk efter login under funktionen “Fakturaer”. Vi gør opmærksom på, at alle abonnementer på DJroom.dk er fortløbende, hvorfor der ved udløb af det oprettede abonnement automatisk vil blive oprettet en faktura på den efterfølgende periode samt opkrævet betaling på det tilknyttede betalingskort. Abonnementet betales for 6 mdr. af gangen. Ved ophør af samarbejdet, jf. afsnit 12, tilbagebetales udgiften til abonnements ikke og dette uanset varigheden af abonnementet og tidspunktet for opsigelsen af aftalen. Er der givet rabatter, frafalder disse ved fremtidige forlængelser. Hvis betalingskortet afvises eller betalingen på anden vis fejler, vil DJ profilen automatisk blive de-aktiveret. DJ’en kan selv opdatere et eventuelt nyt betalingskort på sin profil administration.

Provision afregning

Provision af et accepteret tilbud mellem DJ og Bruger betales automatisk via det indtastede kreditkort. Faktura sendes via email til DJ’en. Såfremt et spillejob bliver annulleret skal DJ’en sende dokumentation til DJroom.dk via email. Herefter tilbagebetales en eventuelt betalt provision. Falske annulleringer af spillejobs vil medføre øjeblikkelig lukning af DJ profilen i 12 måneder uden tilbagebetaling af forudbetalt abonnement.

3. Rettigheder for indhold

Den korte version: Lad være med at oploade billeder, video, musik etc. som du ikke har rettigheder til. Sørg altid for at have godkendelse fra personerne på festbillederne og undlad kyssebilleder. Så får vi ingen på nakken!

Den lange version: DJ’en har på DJroom.dk mulighed for at uploade sit eget materiale i form logo’er, billeder mm. i forbindelse med markedsføring af DJ profilen, som er synlig på DJroom.dk
Det er DJ’ens ansvar, at alt materiale som bliver oploadet ikke krænker andres rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. DJ’en må ikke uden samtykke fra rettighedshaveren uploade billeder, som DJ’en ikke selv har taget, videoer som DJ’en ikke selv har optaget m.m.

Såfremt DJ’en uploader fotos/videoer af personer, så skal DJ’en som udgangspunkt have samtykke fra personerne på fotoet eller i videoen til at oploade disse på DJroom.dk. Det er ligeledes DJ’ens ansvar at sørge for rettigheder til indhold på oploadede Youtube videoer og at disse opfylder Youtubes egne regler og retningslinjer.

Skulle DJroom.dk blive mødt med et erstatningskrav fra tredjemand (f.eks. festdeltagere) pga. krænkende indhold på DJ’ens profil, hæfter DJ’en overfor DJroom.dk for sådanne erstatningskrav og de omkostninger dette måtte medføre for DJroom.dk.

DJroom.dk får ingen rettigheder til det materiale, som DJ’en vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret herunder ret til at gøre materialet tilgængeligt for andre, gennem servicen eller på andre måder efter DJroom.dk’s eget valg. Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på servicen, uanset om dette sker af DJroom.dk eller Kunder eller DJ’s, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet. DJroom.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med indhold samt rettigheder til tredjemand.

4. Hvad bruges dine oplysninger til

De personoplysninger og kontaktinfo (adresse, tlf, email-adresse ) m.m. DJ’en opgiver ved oprettelse af profil anvendes tilf følgende formål:

– Kontaktoplysningerne (email) formidles til Kunden ved accept af tilbud
– Kommunikation (email) med DJ’en i forbindelse med abonnementet
– Notifikationer (email) i forbindelse med nye job, tilbudafgivelse etc.
– Målrettet kommunikation på sociale medier og andre digitale kanaler
– Nyhedsbreve såfremt DJ’en har afgivet accept hertil

5. Ansvarsbegrænsning

DJroom.dk tilstræber, at servicen altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor servicen ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware. Ved eventuelle datatab fraskriver DJroom.dk sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som DJ’en måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved servicen, servicens ophør, eller som DJ’en måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten, herunder ved Kunders manglende betaling for udført arbejde.

DJroom.dk er alene formidler af informationer på servicen, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud Kunden og DJ’en imellem. DJroom.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. DJroom.dk er således ikke involveret i transaktionerne, hvor Brugeren får udført arbejde i henhold til et accepteret tilbud, og DJroom.dk fraskriver sig således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler.

6. Opsigelse og sletning

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af det løbende abonnement kan ske når som helst i indeværende abonnements-periode. Ved opsigelse vil DJ profilen være synlig for Kunderne på DJroom.dk indtil indeværende abonnements-periode ophører. DJroom.dk. Der kan aldrig krediteres dele af en abonnements-periode efter opsigelsen, med mindre andet er aftalt.

Når abonnements-perioden udløber i forbindelse med opsigelsen lukkes profilen, og DJ profilen er ikke længere tilgængelig på DJroom.dk. DJ’ens adgang til profilen forbliver åben, men væsentlige funktioner som visning af spillejobs som afgivelse af tilbud er ikke tilgængelig.

DJ’en kan indgå en ny aftale og abonnements-periode med DJroom.dk ved at logge ind, vælge abonnements-type og foretage ny betaling.

Sletning af profil

DJ’en kan til enhver tid vælge selv at slette sin profil. Straks efter bekræftelsen af sletningen vil profilen ikke længere være tilgængelig på DJroom.dk.

Ved sletning af DJ profilen gør vi opmærksom på, at alt data tilknyttet profilen slettes – dog ikke afgivne prisbud og kommentarer hertil, som fortsat vil være tilgængelig for Kunderne. Der kan aldrig krediteres dele af en abonnements-periode efter sletningen, med mindre andet er aftalt.

7. Misligholdelse

DJroom.dk er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist i tilfælde af DJ’ens væsentlige misligholdelse af profilen. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler DJ’en i medfør af nærværende betingelser. Eksempelvis at overholde de indgående aftaler med kunden.

Hvis DJroom.dk ikke kan sende emails til DJ’en, som følge af DJ’ens manglende opdatering eller fejlagtige oplysning af kontaktoplysninger, kan DJroom.dk uden varsel lukke for adgangen til DJ’ens profil.

8. Ændring af disse vilkår

DJroom.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil DJroom.dk varsle ikrafttrædelsen af de nye ændrede vilkår med 30 dages varsel. Ændringer sendes direkte til DJ’en via email.

9. Kontaktoplysninger

DJroom.dk
E-mail: info@bedrefest.dk

10. Lovvalg og værneting

Skulle der opstå en tvist mellem DJroom.dk og en DJ eller mobildiskotek, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal det afgøres efter dansk lov ved DJroom.dk’s til enhver tid værende værneting.